Da Vinci Şifresi Kitabıyla Gündeme Gelen Gizli Örgüt: Sion Tarikatı

1956'da Fransız tacında hak iddia eden Pierre Plantard tarafından kurulduğu iddia edilen Sion Tarikatı'nın hikayesi.
Da Vinci Şifresi Kitabıyla Gündeme Gelen Gizli Örgüt: Sion Tarikatı

sion tarikatı, genel olarak hakkında yayınlananlara bakıldığında merovenj soyunu tüm avrupa'da tekrar iktidara getirmek amacıyla kurulmuş gizli bir örgüt.

merovenj krallarından sanırım 3. yüzyılda yaşayan clovis, roma başpsikoposunu ilk papa olarak tanımasına karşılık roma kilisesiyle bir anlaşma içine girer ve hakimiyet alanını arttırır. sion tarikatı'nın son temsilcilerinden merovenj soyundan gelen sözde payitaht plantard'ın "beni kral yapın, sizi papa yapayım" sözü buradan gelir. bu hanedanın kralları o güne kadar papalık tarafından kutsanmaya ihtiyaç duymadan 12 yaşına geldiklerinde direkt kutsal krallar statüsüne girmekte olan doğuştan krallardır. papalık ve psikoposlukları var edecek, yok edecek güçte dini liderlerdir...

ancak daha sonra papalık, merovenj soyuna karşı kendi vezirlerini destekler, kral yapar ve taç giydirme diye bir tören uydurur. hatta isa'ya benzer şekilde onları kutsamak için yeniden diriliş törenine benzer şekilde onları bu törenlerde yağlayarak kutsar. taç giydirir. bu tarihten sonra avrupa'da taç giyme törenleri düzenlenir. bundan sonra da papalar, kendi onayları ile kral olan bir soyu desteklemeyi her zaman tercih ederler. avrupa'nın her yerinde hüküm süren merovenj soyundan gelen krallar hristiyanlıkla çatışır ve yok olurlar. merovenjler aldatılır, sürülür... 13. yüzyılda tekrar, özellikle fransa'da tahta geçmeye çalışırlarken papa ve fransa kralı tarafından avlanmaya başlarlar. özellikle tapınak şövalyeleri adıyla kurdukları ön planda olan askeri kanatları tamamiyle dağılır. ancak sion tarikatı gizli olan işlevine devam eder.

merovenjler bir başka inanışa göre isa'nın soyudur. isa eceliyle öldükten sonra (çarmıha germede değil) karısı magdelena, karnındaki bebeğiyle fransa'ya gelir. merovenjlerin soyu da isa'nın torunlarından oluşurlar... ve kilisenin, iktidarın asıl sahibidirler...

sion inanışlarına göre isa pagan yönü ağır basan bir yahudi kraldır ve genel inanışa göre yeni bir din kurmak amacı gütmez. hristiyanlığı bir yahudi tarikatından çıkarıp bir din yapan bildiğimiz konstantin ve iznik konsülüdür. bu nedenle sion tarikatı destekçileri arasında yahudiler, paganlar ve modernist hristiyanlar beraberce sıklıkla bulunur..neye inanırlarsa inansınlar isa ve soyuna sıkı bir sadakatle bağlıdırlar... ve onu tekrar ikitidara getirmek en birinci ve gizli görevleridir.

hristiyanlık öncesi avrupa'da merovenj dönemi kilise tarafından kötülenir. sürekli barbarlar olduklarından bahsedilir. gerçekte ise durum tam tersidir hristiyan orta çağ ile karşılaştırıldığında çok zengin bir kültürel ortam ve okur yazarlık oranı vardır... ancak kilise bütün kayıtları ve tarihi silmiştir. kendi otoritesini kabul ettirmek için din dışı okur yazarlığı ve sanatı neredeyse yasaklamıştır. protestanlığın doğuşu, anglikan kilisesinin ingiltere'de kurulması ve katolik modernizm hareketlerinin geri tepmesiyle modern dünyanın oluşması gerçekleşirken sion tarikatı bu oluşumları desteklemiştir...

1950'lerde plantard bu örgütü yeniden kurarak yeni oluşumlar sağlayabileceğini düşünmüş olabilir. aile ağlarının pek çoğu gerçek gözükmektedir... yukarıdaki konuları da ustaca bir şekilde birbiriyle ilişkilendirmiştir. ancak bu konuda yazılmış ve yukarıdaki imaları içeren bütün belgelerde öyle büyük boşluklar vardır ki inanılması güçtür... her şey varsayımlar ve inanılmaz bir komplo planının eksiksiz yürümesiyle mümkün olabilir. diğer yandan roma kilisesindeki belgeler zaman zaman bu örgütün var olduğunu doğrular... lanetler ve sürekli karşısında yer alarak doğruluğunu kanıtlar... ancak plantard'ın kurduğu örgütün kaybolmuş bir örgütün yeniden kurulması mıdır yoksa eski örgütle bir bağı var mıdır, bilinmemektedir. buna rağmen plantard bu kadar rastlantıyı kurgusal olarak birleştirdi ise bile hikayeler kaynaklarda şaşılası derecede birbiriyle ilişkili gözükmektedir. bunun temel nedeni kanımca örgütlü bir hareketin yüzyıllar boyu süren misyonundan çok, kilise'nin paranoyaları sonucu her olayın arkasında örgütlü bir pagan tehlike'yi araması ve hepsini belirli bir kaynaktan geldiğine inanması yatmaktadır. bu insan haklarını ve özgürlükleri tehlike olarak gören bir kilise için kullanılabilir bir metadır. kilise'yi yıkmak için kurulmuş pagan bir örgüt kiliseyi güçlendirmek için en güçlü araçtır. kilise bu örgütü kendi kurmamıştır ama olayları belgelerinde ilişkilendirirken bu kaynağı suçlamak hep işine gelmiş olabilir... plantard'ın bunları ustaca ilişkilendirerek isa soyuyla birleştirmesi ise gerçekten insan üstü bir kurguyu gerektirir. gene de bu kurgusal açıklama kilise'nin gerçekten pek çok defa boyun eğmesini, kapıların krallara açılır gibi sion üstatların önünde ardına kadar açılmasını ve benzeri açıklanması güç olaylar dizisini açıklamaz...

gene isa'nın insan olması ve devam eden bir soyunun olabileceği düşüncesi islami kabul etmiş bir ülkede yaşayan bizler için zaten hepimizin kabul edeceği bir gerçektir... bunu geçersek merovenjlerin isa'nın soyundan geldiğini kanıtlamak zordur... bunun tarihsel kanıtlar bulunarak gerçekleşmeyeceğini zaten plantard da bilmektedir... üstelik bin yıl gibi bir süre sonra fransa tahtına aday olmayı düşündüğünü zannetmiyorum. özellikle de gerçekten kendi oluşturdu ise böylesine bir kurguyu oluşturacak kadar zeki bir adamın böyle bir yanılgıya düşeceğini sanmak salaklık olur. diğer yandan plantard, sion örgütünün lideri iken fransa bir krallık değildir... plantard ise bunun kara dönüştürmeyi hiç bir zaman amaçlamıştır... dini bir lider veya hitler gibi sapkın bir deli de değildir... aksine oldukça zeki ve sakin yapıda bir insan olarak tanımlanır... belki tüm mason oluşumları gibi başka amaçlar gütmüş olabilir.

fakat böylesi sıradan amaçlar için burada amacını aşan bir çalışma ve amaçsızca yaratılmış muhteşem bir kurgu vardır... bu kadarı ne gerçek, ne öykü olabilir... gerçek olmak için fazla ihtimallere dayalı, kurgu olmak içinse fazla karmaşık ve dolaylı... ve idda edildiğinin tersine bir noktadan sonra kral olmak için kullanılmadığı açık ve yapılışında ki nedenler hala muğlaktır... bu muğlaklık dışında ise hakkında bir kanıt veya anti kanıt yoktur. yazıcıları tarafından olduğu kadar araştırmacıları tarafından da oluşturulmuş bir hikayedir...

1960'larda Çocukları Cinsel İlişkiye Teşvik Eden Hippi Tarikatı: Children of God