Kore Savaşı'ndan 14 Kurşun Yiyerek Sağ Çıkan Kahraman Asker: Hacı Altıner

1950-1953 yılları arasında yaşanan ve alakamız olmadığı halde, NATO'ya üye olabilmek adına fırsat olarak görüldüğü için Türkiye'nin de asker gönderdiği Kore Savaşı'nın en unutulmaz isimlerinden biri kahraman Türk askeri Hacı Altıner şüphesiz.
Kore Savaşı'ndan 14 Kurşun Yiyerek Sağ Çıkan Kahraman Asker: Hacı Altıner

hacı altıner, kore savaşı'nda 14 kurşun yemiş ve yaşamayı başarmış bir gazi.

hacı altıner, kunuri bölgesinde yaşanılan savaşta, amerikan 2. kolordusuna büyük katkısı olan türk alayındaki bir askerdir. cephede aldığı yaralar sonrası yaşayacağına dair kendisinin bile umudu olmadığından "ben zaten öldüm! siz gidin, düşmanı ben oyalarım" demiştir. boğazı bir şekilde koruyup sabaha çıkmayı başaran hacı altıner'i, o sırada yoldan bir geçen amerikan konvoyu kurtarır.


bakım için önce sahra hastanesinde götürülse de, yaralarının ağırlığı sebebiyle derhal amerika'ya yollanıp, tedavisine burada devam ettirilir. bir sene boyunca geçirdiği çeşitli ameliyatlar sırasında, amerika birleşik devletleri başkanı tarafından şeref misafiri sıfatıyla ağırlanır.

o dönemde aldığı berat ve madalyalar:

- amerikan ordusunun en üstün harb madalyası olan silver star ile üstün birlik madalyası.
- kore reis-i cumhurunca verilen liyakat madalyası.
- new york şehrinin şeref madalyası.
- cinciati şehrinin altın anahtarı.
- kaliforniya üniversitesinin şeref madalyası.
- birleşmiş milletler hizmet madalyası ve bayrağı
(birleşmiş milletler hizmet madalyası kıbrıs'daki tutum dolayısıyla
iade olunmuş ve yerine m. t. t. birliği tarafından şeref belgesi alınmıştır.)
- amerikan iç savaşlarının kahramanlarına verilen hatıra yüzük.
- fransız cumhuriyetinin şeref madalyası (lejyon dönör)


hacı altıner, vücuduna yediği 14 kurşun sebebiyle bedensel faaliyetlerine hakim olamaz. gazi olduktan sonra geçirdiği 16 yoksul yıl boyunca da, kimseden en ufak bir yardım talebi olmaz. neredeyse amerika'nın yarısında fahri vatandaşlık ünvanına sahip olsa da, ülkeyi bırakıp gitmez. 16 yıl sonra, cumhuriyet senatosu kayseri üyesi hüsnü dikeçligil ve 69 arkadaşı, gaziye maaş bağlanılması teklifiyle meclise yasa tasarısı gönderirler.

teklifin gerekçesi ise şöyledir:

"halen ankara'nın dikmen semtinde oturan sarıkamış ilçesi karaurgan bucağı islâmsor köyünden mehmet mirzaoğlu 1928 doğumlu hacı altıner, 6 çocuk babası olup sekiz nüfuslu bir aileyi geçindirmek mecburiyetindedir.

1950 de kore savaşına er olarak iştirak etmiş ve gösterdiği kahramanlıklar kelimenin mutlak anlamı ile dillere destan olmuştur. emsal kabul etmez başarıları millî basında olduğu kadar dünya kamu oyunda da geniş yankılar yaratmıştır.

14 yara almış olan bu kahramanımızın hâtıraları henüz hafızalarda olduğu cihetle geniş şekilde yeniden ifade edilmesi yersiz olur. bu gazimkin aldığı yaralar zamanla reaksiyonlar yaratmış ve hiçbir işte çalışamaz duruma gelmiştir. yukarıda izah olunan sebepler karşısında kalabalık bir aileye bakmak zorunda olan ve hiç- bir işte çalışamaz durumda bulunan hacı altın er'e vatani hizmet tertibinden hayatta bulunduğu müddetçe 1 000 lira aylık bağlanmasının hakkaniyet icabı ve millî bir görev olduğu kanisiyle ilişikteki kanun teklifi hazırlanmıştır."

* cumhuriyet senatosu genel sekreterliği kanunlar müdürlüğü sayı: 6634 - 02083


bu kanun teklifini duyduğunda hacı altıner'in komisyona verdiği cevap şu şekilde belgelenmiştir:

"... bundan 16 sene evvel gazi olarak lâyık olduğu mânevi alâkayı gördüğü, maddeten de tatmini ciheti düşünülerek, işlek yerlerde bayilik verilmesi gibi özel muamele yapılmak istendiği, ancak tıpkı istiklâl savaşı'nda üstün yararlıklar gösteren vakur kahramanlar gibi maddeten özel bir muamele istemediği ve çalışıp kazanacağını bildirdiği anlaşılmaktadır."

her ne kadar hacı altıner böyle bir duruma razı olmasa da, komisyon üyeleri hacı altıner'e maaş bağlanmasına karar vermiştir.

"bugün türlü tedavilerden geçen ve fakat kunuri savaşlarında aldığı 14 yaranın türlü tesirlerinden kıırtulamayarak bilhassa kafasına çarpan şarapnelin yaptığı beyin sarsıntısının tesiri ile asabi rahatsızlıklar içinde, çalışamaz ve kalabalık olan aile efradının geçindiremez hale geldiği de müşahede edilmektedir.

sinesinde vatan aşkı çarpan kalbi, damarlarında anadolu'nun mübarek havasıyla beslenmiş türk kanı bulundukça bu şahsın, amerika birleşik devletleri eyaletlerince kendine tanınmış bulunan, new orleans eyaleti fahrî vatandaşlığı, new mexico valisi erkânına albay - yaver, ve bütün maddi ve mânevi haklarıyla beraber oklahoma deniz kuvvetlerine tuğamiral tâyin edilmiş olması gibi çok cazip durumları kabul ederek vatanı terk etmeyeceği şüphesiz görülmekte beraber, kalabalık olan aile efradıyla açlık ve yoksulluk çaresizliği içerisinde tabiat kanunlarının insafsız hükümlerinin şevkinde kalarak rızkını vatan topraktan dışında aramayı düşünmesine de komisyonumuz razı olmamış ve bu sebeple kanun teklifini uygun görmüş, maliye komisyonunun değiştirişini de benimseyerek kabul etmiştir."

* millet meclisi bütçe plan komisyonu esas no: 2/335 karar no: 102

kanun teklifi
kanunun kabulü

not: hiçbir alakamız olmadığı halde gittiğimiz kore savaşı'nın gazi ve şehitlerini biz unutsak da, hacı altıner o günleri unutmamış ve bir çocuğunun adını da kore koymuştur.