Orta Asya'dan Gelerek Osmanlı Devleti'nde Devam Eden Bazı Türk Gelenekleri

Orta Asya'daki Türk kavimlerinde var olan ve sonrasında Anadolu'ya taşınarak buradaki devletlerde de yaşayan bazı eski geleneklerimizi öğrenelim.
Orta Asya'dan Gelerek Osmanlı Devleti'nde Devam Eden Bazı Türk Gelenekleri


kut; devleti yöneten kişinin kutsal bir kişi olduğu inancı

hanedan üyelerinin kanının akıtılmaması gerektiği görüşü buradan kaynaklanmaktadır. tabii ki istisnalar olmuştur.

ayrıca bunun tam tersi bir inanç daha vardır.
bazı uğursuz kanların toprağa değmemesi gerektiği. kadim bir türk - moğol inanışıdır.

meselâ hülagû'nün halife müstasım'ı çuvala koyup atlara ezdirerek öldürtmesi bu sebeptendir.

hülagû han'ın müstasım'ı çuvala koyup öldürtmesi:


savaşlarda kullanılan turan taktiği

türkler, tarih boyunca birçok savaşta bu taktiği uygulamışlar ve başarı da elde etmişlerdir.
bu savaş taktiği malazgirt, niğbolu, mohaç gibi savaşlarda çok başarılı bir şekilde uygulanmıştır. tabi öncesinde de.

psikolojik savaş:


çanak yağması geleneği

şenliklerde ve askerlere dağıtılan ulufelerde gerçekleştirilen bu gelenekte halk ve asker, içi yemek dolu kapları kapar ve kendilerine ziyafet çekerlerdi. eski türk geleneğinde bu ziyafete "potlaç" adı verilmiştir.

savaştan önce at kuyruğu bağlama

ölen hükümdârın ardından atının kuyruğunu kesme geleneği. mesela fatih sultan mehmet han ve dördüncü murad han'ın cenaze törenlerinde bu padişahlara ait tüm atların kuyrukları bir yas göstergesi olarak kesilmiştir.

kanunnâmeler

örfî bir gelenektir. ilk defa eski türk hükümdârlarının uyguladığı kanunnâmelerin benzerini fatih sultan mehmet çıkarmıştır ki böylece halktan zorla vergi alan yani onları haraca bağlayan kimseler ibret-i âlem için öldürülebilmişlerdir.

tuğ

eski türklerde ve osmanlı'da hükümranlık ve bağımsızlığı temsil eden yetki sembolü.

ötüken dağlarında göktürkler döneminden kalma, kayalara çizilmiş dokuz tuğlu kağan resimleri bulunmuştur. osmanlı imparatorluğu'nda da padişah otağının önünde dokuz tuğ; sadrazam çadırının önünde de beş tuğ dikilmiştir.

türk toyu

eski türklerde var olan bu kurumu osmanlı'da dîvân-ı hümâyun olarak bilmekteyiz.

diğer gelenekler

- valide sultanların tahta çıkan oğullarına çeşitli taşlar, oklar ve kılıçlarla düzenlenen ritüeller eşliğinde dua etmeleri geleneği.

- örfî hukuk. özellikle 16. yüzyıl sonlarına kadar varlığını sağlam şekilde korumuşsa da bu asırdan sonra şer'î hukuk baskın gelmiştir.
özellikle klasik dönemde ulemânın dışındaki idarî ve askerî yapıdaki kimselere ehl-i örf denilmiştir.

- türkçenin yani dilin önemi. her ne kadar arapça ve farsçadan oldukça etkilenmişse de osmanlı imparatorluğu'nun kuruluşundan yıkılışına kadar resmî dili sadece türkçe olmuştur.

- düzenli ordu / onlu sistem. özellikle kuruluş ve yükselme devrinde türk ordusu, avrupalılar tarafından durdurulması imkansız bir ordu olarak gözükmüştür bu sebeple.

- türbe kurma ve türbede mum yakma. şamanizm kökenli bir gelenektir.

nihayetinde osmanlı imparatorluğu, iyisiyle kötüsüyle tarihte var olmuş bir türk devletidir ve bazı töreleri de yaşatmaya devam etmişlerdir. halk ise zaten aynı halktır. göktürklerden günümüze gelen onlarca farklı gelenek ve inanış anadolu'da hâlâ sürdürülmektedir.

osmanlı'ya 1923'ten önce de türkiye denilmesi: