Suçluların Kara Para Aklamak İçin Kullandığı 53 Yöntem

Kayıt dışı parayı yasal hale getirmek için kullanılan envai çeşit kara para aklama yöntemi var.
Suçluların Kara Para Aklamak İçin Kullandığı 53 Yöntem


1. nakit para kaçakçılığı

bu yöntem kara paranın kazanıldığı ülkeden, bu ülkedeki sıkı düzenlemeler nedeniyle, nakit haldeki para fiziksel olarak ülke dışına çıkarılması işlemidir. kara para fiziki olarak yurt dışına kara, hava veya deniz yoluyla çıkarılabilir.

2. yapılandırma (bütünleşme)

bazı kara para aklayanlar banka hesaplarının denetimini, para hareketlerini dikkat çekmeyecek ölçekte küçük meblağlı işlemlerle gerçekleştirmek suretiyle aşmaktadır.yöntem aslında 1986 yılında abd kongresi tarafından suç olarak ilan edilen yasa dışı para hareketlerini dikkat çekmeyecek miktarlara bölen ve ismini 1980' lerin ünlü çizgi film karakterlerinden alan 'şirinleme'(smurfing) yönteminden yola çıkılarak geliştirilmiştir.

3. fiktif veya yanlış isimle hesap açma

dikkat çekmemek ve sağlıklı bir inceleme yapılmasına mani olmak amacıyla işlem tamamen kurmaca ya da başka birisinin ismi kullanılarak yapılmaktadır. birden fazla kişinin isminin kullanılması da söz konusu olabilmektedir.amaç hem dikkat çekmemek, hem de sağlıklı bir inceleme yapılmasını engelleyerek iz sürümünü kuruluşların zorlaştırmaktadır.

4. borç ödeme

bu yöntemde sahte borç ve alacak ilişkilerinin yaratılması suretiyle kara para aklamayı gerçekleştirebilmektedir. bu yöntemde hayali bir borç alacak ilişkisi çerçevesinde borç örneğin senede bağlanmakta ve daha sonra da tahsilat yapılmaktadır. bu yöntemde bono, poliçe ve çekleri yaygın olarak kullanılabilmektedir.

5. yasal olarak faaliyet gösteren şirketlerden yararlanma

bu yöntemde kara para tamamıyla yasal olarak faaliyet gösteren bir şirketin fonlarına eklenerek finansal kuruluşlara yatırılmaktadır. bu şirket yasal olarak faaliyet göstermekte olan ve aklamada kullanılan bir firma olabileceği gibi aklama amacıyla kurulacak yeni bir firma da olabilir. ikinci durumda küçük bir sermaye ile kurulan şirketin sermayesi daha sonra büyütülmekte ve bu fonlarla yeni şirketler satın almaktadır.

6. sahte veya paravan şirketlerden yararlanma

paravan, posta kutusu, tabela, sahte veya sanal olarak isimlendirilen şirketlerin kullanılması yönteminde bozuk parayla çalışan eğlence yerleri, otoparklar ve çamaşırhaneler işletilebilir, benzin istasyonları, hazır yiyecek satan restoranlar aracı kurum ve döviz büfesi gibi nakit yoğun çalışan yasal işletmeler yada tamamen fiktif şirketler kurulabilir ya da satın alınabilir. bu şirketlerin merkezlerinin veya şubelerinin paranın yatırılacağı finansal kuruluşlar farklı şehirlerde ülkelerde veya kıyı bankacılığı merkezlerinde bulunması, inceleme yapılması ve iz sürmeyi zorlaştıracaktır.

7. yeraltı bankacılık sistem yoluyla

yer altı bankacılığın amacı; vergi, fon ve munzam karşılık gibi yasal yükümlülüklerden, kambiyo kontrollerinden, parayı fiziki olarak taşıma zorunluluğundan ve bunun risklerinden kurtulmaktadır.

8. hawala (hundi): (güven) yöntemi

nakit para fiziki olarak, değer ise çeşitli yollarla transfer edilmektedir. işlemler sözlü anlaşmalara ve güvene dayalı olarak belgesiz bir ortamda gerçekleştirilmektedir.akde vefa esas, edimi ifasızlık istisnaidir.

9. fei ch’ien: (uçan para) yöntemi

yer altı bankacılığının bu türünde, para ve mal taşınmaksızın ticari işlemler yapılmaktadır. işlemlerde para yerine veya malı temsil eden çeşitli belgeler kullanılmaktadır.

10. hui (ödünç) yöntemi

sistem sadece kayıt dışı ekonominin üyelerine açıktır. bir tür tezgah üzeri pazarı(over the counter) vardır. ödünç arz ve talebi, fiyat ve zaman önceliği esasına göre karşılaşmaktadır.

11. chit chop shop(işaret)yöntemi

alınan anapara karşılığında verilen makbuz para yerine geçmektedir. makbuz sisteme dahil olan yurt içi veya yurt dışı bankaya ibraz edildiğinde karşılığında para ödenmektedir.

12. nakit değişimi veya takas

kara para aklayıcıları, ulusal para üzerinden elde ettikleri fonları yine farklı bir dövizi olan başka aklayıcınınki ile değiştirebilirler. diğer bir yol ise, kara parayla alınan taşınır ya da taşınmazların karşılıklı takas edilmesidir. pezonun dolara çevrilmesi veya yatla uçağın değişilmesi bu yolla yapılan aklamaya örnek olarak verilebilir.

13. küçük parçalara bölme (mantarlama, smurfing)

bu yönteme işlemin denetim kurumuna rapor edilmesinden kaçınmak amacıyla başvurulmaktadır. bir başka ifade ile devamlı bilgi verme ve kimlik tespiti yükümlülüğü konusunda ülkelerin getirmiş oldukları yasal sınırların altında işlem yaparak, anılan işlemlerin devamlı bilgi verme kapsamında yetkili kurumlara bildirilmesinin veya kimlik tespiti yapılmasının engellenmesi yöntemi de diyebiliriz.

14. döviz büroları

kara para döviz büroları vasıtasıyla aklanabilir.döviz büroları suçlularla işbirliği yapabilir. suçludan aldığı kara parayı kendi adına açtırdığı banka hesabına yatırmak ve buradan transfer etmek suretiyle aklama sürecine katkıda bulunabilir.

15. iştirak

sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin birincil veya ikincil piyasalardan satın alınması yoluyla şirketlerin yönetim ve denetiminin ele geçirilmesi mümkündür.böylece hem kara para aklanmakta hem de bu şirketler daha sonra aklama amacıyla kullanılabilmektedir.

16. uydu satın alınması

hem ticaret yapmak hem de polis tarafından dinlenme ihtimalini dışlamak veya kamu önünde meşru görünmeyi kolaylaştırmak için mafya örgütleri uydu alma yoluna da gidebilmektedirler.

17. çek kullanımı yoluyla

ödeme aracı olan çek; ihraç veya keşide edilerek, devredilerek ya da seyahat çeki düzenletilerek kara para aklanabilmektedir. bu yöntemde kullanılan araçlar seyahat çekleri, euro çek, uluslar arası para havalesi, banka çekleri, şahıs çekleri, draft, çek kart olarak sayılabilir.

18. casinolar

casinolar kredi açılması, vadesinin uzatılması, kiralık kasa hizmeti, çeklerin ciro edilmesi hatta fonların havale edilmesi gibi birçok finansal işlemi yapabilmektedirler. aklayıcılar çok büyük miktarlı nakit parayı casinoya yerleştirebilir ve herhangi bir bildirim yapılmamasını isteyebilirler. bundan sonra artık para casino çekleri ile istenildiği zaman çekilebilir veya transfer edilebilir.casinolar için de bildirim yükümlülüğünün bulunabilmesi nedeniyle kimi durumda kara para bildirim tutarının altında, dikkat çekmeden fişlere çevrilebilir. ayrıca casino sahipleri ile işbirliği yapılmak suretiyle kara paranın kumar kazancı olarak gösterilmesi veya bildirim limitinin üstündeki nakdin bir kerede yatırılması mümkün olabilir.

19. küçük banknotları büyükleriyle değiştirmek (refining)

kaçakçıların ve gümrük memurlarının gümrükte parayı saymak yerine tartmak yoluna gittiği de bilinmektedir. dolaysıyla taşıma ve gizlemek zorluğundan kurtulmak için küçük banknotlar büyükleriyle değiştirilmektedir. her ülkede piyasaya sürülmüş olan banknotların en yüksek değeri de aklama eğiliminde önemli olabilmektedir.

20. hileli alım (reverse flip)

gayrimenkulün piyasa fiyatına oldukça altında alınıp, farkın kayıt dışı olarak ödenmesi daha sonra da taşınmazın piyasa fiyatının satılması da yaygın aklama yöntemlerinden birisidir.

21. paralel kredi

aklayıcıların karşılıklı olarak birbirlerine kredi açmaları suretiyle yasa dışı fonların meşruiyet kazandırmaları da mümkündür. bankacılık sektöründe back to back kredi olarak ta adlandıran bu işlemde tarafların her ikisi veya en az birisi aklayıcı olabilmektedir. her iki tarafın aklayıcı olması durumunda bilançoların aktif ve pasifi karşılıklı olarak fiktif bir şekilde şişmektedir. bu şekilde yasa dışı fonların kaynağı sorulduğunda resmi makamların tek taraflı inceleme yapmaları durumunda aklamanın tespit edilmesi oldukça zordur. öte yandan iz sürülmesini ve kaynağın tespitini zorlaştırmak amacıyla aklayıcıların bu işlemleri özellikle yurt dışındaki başka kurumlar üzerinden dolaştırmaları da mümkündür.

22. faktoring şirketleri

faturaya veya mal ve hizmet satışından doğmuş olduğu teşvik edilen diğer belgelere dayalı mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenen ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansman sağlayan faktoring şirketleri aklayıcıların hedef kitlesi arasına yer almaktadır.

23. para piyasası araçlarına yatırım

nakdi ve gayri nakdi kredi, back to back kredi, repo ve ters repo, swap, forward, futures, opsiyon ve melez ürünler, mevduat sertifikası ve mevduat, akreditif, kredili mevduat hesabı, kredi kartı nakit kullanımı, tüketici kredileri, teminat mektubu, kefalet, ciro, banka kabulü, aval, faktoring, forfaiting, prefinansman, kontör garanti, teyit, vadeli aktif alış veya satışları gibi para piyasası araçlarına yatırılmak veya bu araçlarına kullanılması, sunulması ve ihracı işiyle iştigal etmek suretiyle kara para aklanabilmektedir.

24. sermaye piyasası araçlarına yatırım

hisse senetleri, tahvilleri, kar zarar ortaklığı belgeleri, banka bonoları, banka garantili bonoları, garantili veya garantisiz underwritting (aracılık yüklenimi), gelir ortaklığı senetleri, finansman bonoları,menkul kıymet yatırım fonları katılma belgeleri, menkul kıymet yatırım ortaklıkları katılma belgeleri, varlığa dayalı menkul kıymetleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları katılma belgeleri ve risk sermayesi katılımı gibi araçlar satın alınarak veya bu araçların kullanılması, sunulması ve ihracı işiyle iştigal etmek suretiyle kara para aklanması mümkündür.

25. leasing (kiralama)

ana faaliyetleri kiralama işleri olan leasing şirketlerinin sundukları hizmetler yoluyla veya bu şirketler üzerinden de aklama yapılabilmektedir. aynı zamanda aklayıcıların bu şirketleri kurmaları veya satın almaları da mümkündür.

26. elektronik fon transferleri yoluyla

swift ve eft gibi fon aktarımına izin veren sistemler yoluyla kara para aklaması yapılabilmektedir. eft yoluyla her gün global bazda 1 trilyon doların üzerinde 500.000 civarında havale işlemi yapılmaktadır.

27. otomatik para çekme makineleri (atm) ve para vericiler (cd) ile smart kart okuyucuları ve doldurma makineleri yoluyla:

atm ve cd olarak bilinen para çekmeye,yaptırmaya hesaplar arası transfer yapmaya imkan veren otomatik makinelerde ve elektronik para olarak bilinen smart kartlara ve değer depolu kartlara para yüklemeye yarayan okuyucular kanalıyla kara para aklaması yapılabilmektedir.

28. finans kurumları cari ve katılma hesapları ve diğer işlemler

bazı ülkelerde farklı esaslara göre bankacılık yapan finans kurumlar, sermayelerine ilaveten yurt içinden ve dışından özel cari hesaplar ile kar ve zarara katılma hakkı veren hesaplar yoluyla fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek amacıyla faaliyet göstermektedir.bu kuruluşların topladıkları cari ve katılma hesapları mevduat niteliğindedir. yasa dışı yollarla elde edilen fonların bu kurumlar eliyle ve üzerinden aklanması söz konusu olabileceği gibi, bu kuruluşların satın alınması veya kuruluşu yoluyla da aklama yapılabilmektedir.

29. golf, uzak doğu sporlar, futbol ve basketbol gibi spor kulüpleri kurulması ve faaliyetleri

spor kulüpleri kurulması ve işletilmesi suretiyle de kara paranın aklanması uygulamasına hemen-hemen tüm ülkelerde sıkça rastlanılmaktadır. organize suç örgütleri golf, basketbol, futbol ve uzak doğu sporları gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere kulüp kurmakta, bunlara üyelik için yüksek aidatlar aldıklarından bahisle üye sayısıyla orantılı olarak yasallık kazandırmaktadır. bu uygulama özellikle japonya’da yaygındır.

30. karşılıklı veya inanca dayalı işlemler (finduciary)

bankacılık sektöründe yasal yükümlülükleri dolanmak veya vergi avantajı sağlamak amacıyla yapılan bu işlemler aklama için uygun bir zemin sağlamaktadır. bu işlemlerde çok sayıda kurum kullanılmak suretiyle iz sürülmesi imkan ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. işlemler uluslar arası düzlemde gerçekleştirildiğinden genelde ülke içi kurumlara yasal düzenlemelerin uygulaması söz konusu olmamaktadır. inançlı sözleşme olarak da bilinen bu işlemler yoluyla farklı ülkelerden faaliyet gösteren bankalar arasında karşılıklı depolar yapılmakta böylece her iki kurumun bilançosunun aktif ve pasifi şişmektedir. bu işlemler kredi,mevduat, menkul kıymetler ve türev ürünler ile bazı bilanço dışı kalemler üzerinden gerçekleştirilmektedir.

31. fon transferiyle uğraşan yasal ve yasadışı malı kurumlarca veya bunlar kullanılarak ve posta havalesi, banka havalesi ile overdraft yoluyla

sahte isimli havale yollanması veya bildirim yükümlülüğünün altında çok sayıda havale çıkarılması fon transfer kurumlarının başvurduğu yöntemlere örnektir. bu kurumlar satın alınarak veya kurularak da kara paranın aklaması mümkündür.

32. danışman veya aracı olarak faaliyet gösteren avukat, noter ve muhasebeciler gibi görevliler eliyle

danışman avukat, noter ve muhasebeciler görevlerini kötüye kullanarak menfaat karşılığında aklamaya yardım edebilmekte veya bizzat aklama işlemini gerçekleştirebilmektedir.

33. sahte ya da şişirilmiş faturaların kullanılması

bu yöntemde, ithalat ve ihracat faturaları, olduklarından düşük veya yüksek gösterilmekte ve aradaki fark kara parayı açıklamak için kullanılmaktadır. kara para aklamak isteyen kişi, genelde yasa dışı yollarla elde ettiği kara parayı kullanarak kazandığı ülkede ve göndereceği ülkede birer şirket satın almakta ya da kurmaktadır.fonların gönderildiği şirkete daha sonra mal ya da hizmet sipariş etmektedir. iki imkan mevcuttur; ya faturalı mal ve hizmetlerin miktarını veya bu mal ve hizmetlerin değerini fazla göstermek ya da fatura tutarını aklanan tutara karşılıklı gelecek şekilde sahte faturalar göndermek. ortaya çıkarılması nispeten çok zor olduğundan birinci seçenek daha avantajlıdır.

34. oto finans borç yöntemi (loan-back)

bu yöntemde off-shore merkezlerde mevcut finans kurumları vasıtasıyla, buralara ulaştırılan kara para sahibine kredi olarak geri dönmektedir.yapılan işlemleri şu
şekilde sıralayabiliriz.

a. kara para aklayacak kişi off-shore merkezine gider ve kara parayı burada faaliyet gösteren a bankasına yatırır (daha sonra bu parayı bir başka ülkedeki b bankasına da aktarabilir.

b. daha sonra kendi ülkesindeki c bankasına başvurarak a (veya b) bankasındaki hesabını teminat göstermek suretiyle kredi talebinde bulunur. c bankası da bu krediyi kendisine verir.

c. aldığı kredi ile istediği yatırımı yapar (otel alabilir vs).

d. kredisini c bankasına geri ödemez. c bankası da bu kişinin teminat gösterdiği a (veya b) bankasındaki parasını haciz eder. böylece bu kişinin kara parası otel veya bir başka yatırım şeklinde aklanmış olarak ortaya çıkmaktadır.

35. nakit para ödeyerek iş makineleri dahil her türlü kara, hava ve deniz nakit vasıtalarının ve lüks malların alımı ve satımı

yasa dışı yollardan elde ettikleri geliri nakit formundan çıkarmak için aklayıcılar; yat, otomobil, uçak, helikopter, lüks daireler, villa ve çiftlik gibi malları satın almaktadır. lüks malların tercih edilmesinin nedenleri, bunların nakde göre dikkati çekmeyecek varlıklar olmaları, yüksek standartlı bir yaşam sağlama imkanını vermeleri ve yasa dışı gelir kaynağından uzaklaştırılması olarak sayılabilir. bu işlem sonucunda elde edilen lüks aktiflerin başka bir yerde veya ülkede satılmasıyla, kara parayla yasa dışı arasındaki illiyet bağı iyice zayıflatılmaktadır.

36. tarihi eser, antika, değerli taş ve sanat eserine yatırım veya bunların araçları, komisyoncuları ve satıcılar yoluyla

nakit ağırlıklı çalışan bu işlerde kara para; değerli madenler, taşlar veya sanat eserlerinin alımında kullanılmaktadır. bu kıymetler sahip oldukları değerden dolay değişim aracı ve değer deposu işlevi görmekte, rahatça taşınabilmekte, dikkati çekmemekte ve genelde de denetim dışında tutulmaktadır.

37. gayrimenkul alım satımıyla iştigal eden şirketler ve emlakçılar kullanılarak

gayrimenkul alım ve satımı tamamen taraflar arasında gerçekleştirildiğinden ve minimum denetime tabi olduğundan taşınmaz alım ve satımı aklamada yaygın olarak başvurulan alanlardan biridir. bir olayda piyasa fiyatının oldukça altında alınan gayrimenkul daha sonra cari fiyattan satılmış ve aradaki fark kayıt dışı olarak emlak sahibine ödenmiştir. böylece fiyat farkı kadar kara para aklanmıştır.

38. galeriler yoluyla

nakit yoğun çalışan oto galerileri de aklamada yoğun olarak kullanılmaktadır. bir olayda kara para, galeri sahibinin bilgisi dahilinde otomobil alımında kullanılmıştır. otomobiller sahte isimle ve belgeler kullanılarak nakit karşılığında satın alınmıştır. satıcı, bildirim yükümlülüğünden kaçınmak için aldığı paraları kendi şirketinin hesabına ayrıştırma işlemi yaparak yatırmıştır.

39. mal şeklinde aklama

kara para klima, bilgisayar, beyaz eşya gibi taşınması kolay, talebi ve fiyatı yüksek mallara yatırılarak bunların kullanımı ya da ticareti suretiyle aklama yapılabilmektedir.

40. serbest ticaret bölgelerinde

serbest ticari bölgeleri, bir ülkenin siyasi hudutlarının içinde ve fakat gümrük sınırlarının dışında kalan, bazı faaliyetlerin ev sahibi ülkenin diğer yerlerine göre daha çok teşvik edildiği veya daha az kısıtlamaya tabi tutulduğu, ülkede geçerli, ticari, mali ve iktisadı alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uyguladığı bölgelerdir.serbest ticaret bölgeleri daha az denetime ve düzenlemeye tabi olduklarından, şirket kuruluşu ve satın alınması bu merkezlerde daha kolay ve ucuz olarak gerçekleştirilebildiğinden ve sağlanan teşviklerden dolayı kara para aklama açısından daha cazip yerlerdir.

41. off shore bankacılığı

kıyı bankacılığı (off shore banking), ülke dışından sağlanan fonların yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan ve ülkede bankacılığın tabi olduğu tüm yasal düzenlemelerin dışında faaliyet gösteren özel bir bankacılık türüdür.vergi cenneti olarak bilinen ülke, bölge ya da merkezlerde denetimiyle gözetim zayıf olduğundan, bankacılık işlemlerinde kimlik tespiti uygulanmadığından, belli tutarın üzerindeki tüm nakit işlemlerin ve şüpheli işlemlerin bildirim yükümlülüğü de genelde olmadığından kara paranın nakli, yatırım, ve transferi ve dolayısıyla yasallaştırılması daha kolay olmaktadır.

42. sigorta şirketlerin kullanılması

kara para aklayıcıları aklama işinde sigorta sektörünü de kullanılmaktadırlar. bu alanda özellikle sigorta dolandırıcılığı yaygındır. kullanılan yöntem, genellikle yasa dışı geliri gizlemek için tek primli sigorta poliçesi satın alınması şeklindedir. ayrıca bu şirketlerin aklama için satın alınması veya kurulması da mümkündür.

43. özelleştirilen kamu kurumlarıyla ilgili ihalelere doğrudan veya dolaylı olarak katılarak

aklayıcıların sıklıkla başvurdukları yollardan biriside özelleştirilen kamu kurumlarının önemli bir kısmı mafya tarafından alınmıştır.

44. yurt içinde ve dışında banka veya benzeri mali kurum faaliyeti veya kurulması ile banka satın alınması yoluyla

japonya’ yı rusya ve kıbrıs rum kesiminin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde, hem mevcut kara para stokunun hem de ileride yasa dışı yollardan elde edilecek kara paranın aklanması işinde kullanılmak üzere satışa sunulan veya özelleştirilen özel ve kamu bankalarının satın alınması veya bankaların kurulması yoluna gidildiği bilinmektedir.sadece rus mafyasının kıbrıs’ta 5 bankası bulunmaktadır.

45. toplum üzerinde önemli etkilere sahip basın ve yayın kurumlarının satın alınması yoluyla

temiz bir imaj yaratmak amacıyla ve basının gücü nedeniyle bu yola gidilmektedir.

46. sahte borç ve alacak davaları açarak

bu yönteme son zamanlarda özellikle bazı ülkelerde sıklıkla başvurulmaktadır. mahkeme ilamı ise kara paranın kaynağını teşkil etmektedir.

47. aracı kurumlar satın alınarak, kurularak veya kullanılarak

sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan aracı kurumlar da kara paranın aklandığı finansal kurumların başında gelmektedir. ayrıca bu kurumların satın alınması veya kurulması suretiyle de aklama yapılması mümkündür. kara para mevzuatında yasa dışı fonların tespit edilmesi sürecinde yükümlü olan kurumlar arasında aracı kurumlar da yer almaktadır.

48. yasa dışı ikrazatçılar

faiz veya her ne adla olursa olsun bir ivaz karşılığında veya ipotek almak suretiyle sürekli olarak ödünç para verme işleriyle uğraşan veya bu işlere aracılık eden gerçek kişiler ikrazatçı olarak adlandırılmaktadır. halihazırda türkiye’de 59 yasal ikrazatçı bulunmaktadır. ancak yasa dışı olarak tefecilik yapan yüzlerce şahıs bulunmaktadır.

49. taksitli ve kapıdan satış yoluyla

taksitli ve kapıdan satışlar sıkı denetime tabi olmadıklarından, kara parayla alınan malların satışıyla hem kar elde edilebilmekte hem de aklama yapılabilmektedir. ayrıca satışa sunulan miktarın üzerinde mal satıldığının beyan edilmesi de mümkündür.

50. kredi kartı ihraç eden kurumlar:

perakende boyutta her gün yüz binlerce işlemin gerçekleştirildiği kredi kartlarını ihraç eden kurumların kara para aklamaları mümkündür.

51. posta ve kargo şirketleri

mektup ve kolilerde nakit paranın bildirimde bulunulmadan gönderilmesi yoluyla kara para aklaması söz konusudur.

52. kuyumcular, altın aracı kurumları ve kıymetli maden, taş ve mücevherlerin alım satımını yapanlar

altın, kıymetli maden, taş ve mücevherler büyük miktardaki abd dolar değerinde olup, kaçakçılığını uluslar arası alanda çok daha yoğun bir şekilde yapılmaktadır. kanun dışı yollardan elde edilen gelirleriyle bu tür maddeler satın alınır ve bu maddeler asıl kara paranın aktarılmak istendiği ülkeye transfer edilir. eğer hedef ülke bu tür maddeler için beyan mecburiyet getirilmişse, bu tür maddeler küçük parçalara ayrılarak söz konusu ülkeye sokulur ve daha sonra gönderilen ülkede satılarak paraya bu tür madde ticaretinden elde edilmiş süsü verilir.

53. işçileri kullanma

gelişmiş ülkelerde çalışan işçilerin kendi ülkelerindeki yakınlarına yapacakları havale işleminin dikkat çekmeyeceği düşüncesiyle aklayıcıları tarafından kullanılan bir yöntemdir. bu işlem için kullandıkları işçilere komisyon verilmektedir.